This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

O установи

Историјат

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици је високошколска установа чији оснивач је Република Србија, с тим да су оснивачка права пренета на Аутономну покрајину Војводину.  Школа има дугу 40-годишњу традицију у образовању кадрова педагошке струке (васпитача предшколске деце), искуство у образовању специјалиста струковних васпитача, а бележи и успешан почетак остваривања основних струковних студија из области физичког васпитања и спорта за образовање струковних тренера у спорту, из области медицинских наука за образовање струковних нутрициониста дијететичара и струковних медицинских сестара.

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици је правни следбеник Више школе за образовање васпитача у Суботици основане 1993. године, а она  правни следбеник Педагошке академије у Суботици основане 1973. године.

Школа послује на основу дозволе за рад издате од стране Покрајинског секретаријата за образовање и културу, односно Покрајинског секретаријата за за науку и технолошки развој АПВ.

Студијски програми које школа реализује су акредитовани од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а у складу са Законом о високом образовању и усвојеним Стандардима.


Основни подаци о Школи

Назив: Висока  школа  струковних  студија  за образовање васпитача  и  тренера  из Суботице – Felsőfokú Szakirányú Óvoképző és edző szak Szabadka.

Скраћени назив Школе је: ВШССОВИТ - FSzÓESz

Оснивачка права има Аутономна Покрајина Војводина.

Промена уписа оснивачких права извршена је у Трговинском суду у Суботици 29.11.2002. године. Орган пословођења уписан у Регистар у Трговинском суду, односно у Регистру привредних субјеката: Трговински суд у Суботици, број: FI. 13/2008  од 22. фебруара 2008. године, број Фи.73/11. од 16. маја 2011. године и број Фи.22/14.од 10.02.2014. године.

Школа има свој лого који се састоји од три (3) фигуре детета и лопте. У графичком приказу коришћене су плава и црвена боја.

Адреса седишта: Суботица, Банијска 67

Матични број: 08058482

Порески идентификациони број (ПИБ):100847552

Адреса електронске поштеThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Инфо:Седиште Школе је у Суботици, улица Банијска 67, где се налази управа Школе, студентска служба, рачуноводство школе, библиотека, учионице и кабинети, односно просторије наставника и сарадника, као и просторије студентског парламента.

Назив акта о оснивању: ЗАКОН О ОСНИВАЊУ УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА И О УКИДАЊУ И ПРОМЕНИ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКИХ АКАДЕМИЈА И ВИШИХ ШКОЛА (Сл.гл.РСброј 49/93) и РЕШЕЊЕ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ број 022-05-204/93-04  од  21. 09. 1993. ГОДИНЕ; Закон о високом образовању («Службенигласник РС», бр. 76/05).

Промене у оснивачким правима: НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  пренососнивачкихправана  СКУПШТИНУ   АУТОНОМНЕ   ПОКРАЈИНЕ    ВОЈВОДИНЕ Законом о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине (Сл. гл. РС бр.6/2002.); Законом о високом образовању («Службенигласник РС», бр. 76/05).

Власничка структура високошколске установе: Државна.

Број и датум решења о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности  издатог од стране Министарства надлежног за образовање: Покрајински секретаријат за образовање и културу, број:  106-022-00073/2006-01 од  04. августа 2006. године.

Број и датум дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо образовање: Дозвола за рад издата од стране Покрајинског секретаријата за образовање АПВ из Новог Сада:  број: 106-022-00305/2007-03 од  15. новембра 2008. г. и  Решење  о  допуни  дозволе  за  рад  број  106-022-690/2010 - 01  од  01. марта  2011. г.; Нова дозвола за рад издата од стране Покрајинског секретаријата за науку, технолошки развој и високо образовање АПВ из Новог Сада:  број: 114-022-543/2012-01 од  06. новембра 2012.године; Решење о допуни дозволе за рад број 114-022-279/2014-03 од 08. 04. 2014.г.,   Решење о допуни дозволе за рад број 106-022-347/2014-01 од 09. 05. 2014.г.,  Дозвола за рад број 114-022-578/2014-01 од 07. 07. 2014.г.  и  Решење о допуни дозволе за рад број 114-022-424/2015-03 од 30. 06. 2015.г.

Број и датум акта о акредитацији издатог од стране Министраства надлежног за  високо образовање: Покрајински секретаријат за образовање APV br. 106-022-00305/2007-03 od 15. новембра 2008.г.

Школа остварује делатност према следећој класификацији, а у складу са Законом:

8542

Високoобразовање;

8551

Спортско и рекреативнообразовање;

8559

Осталообразовање;

18

Штампање и умножавањеаудио и видеозаписа;

18.1

Штампање и штампарскеуслуге;

18.11

Штампањеновина;

18.12

Осталоштампање;

18.14

Књиговезачке и сроднеуслуге;

 

Високo образовање:

а) Научно, односно уметничко поље Друштвено-хуманистичке науке, научне, односно уметничке области  Педагошке науке  и Физичко васпитање и спорт, уже научне, односно уметничке области:  Образовање струковних васпитача предшколске деце, образовање специјалиста струковних васпитача и образовање  струковних тренера у спорту.

б) Научно, односно уметничко поље Медицинске науке, научне, односно уметничке области  Медицинске науке, уже научне, односно уметничке области:  Образовање струковних нутрициониста дијететичара и Образовање струковних медицинских сестара.

в) Научно, односно уметничко поље Уметност, научне, односно уметничке области  ликовне уметности, уже научне, односно уметничке области:  Образовање струковних ликовних уметника.

Акредитација  високошколске  установе: ВИСОКА  ШКОЛА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ,  Суботица, Банијска 67, акредитована 2006. године, ПСЗО АПВ број 106-022-00073/2006-01 0Д 04. 08. 2006. године  и  поновно акредитована - Уверење о акредитацији високошколске установе, КАПК број 612-00-00152/2012-04 од 08. 06. 2012. године. 

 

Акредитација  студијских  програма

Студије првог степена, основне струковне студије:

 1. Студијски програм за образовање СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА предшколске деце, три школске године, шест семестара, 110 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН  2007. ГОДИНЕ(КАПК број 612-00-1099/2006-04 0д 30. 04. 2007.г.)  и поновно АКРЕДИТОВАН  2012. ГОДИНЕ (КАПК број 612-00-00152/2012-04 од 08. 06. 2012. г., НА СРПСКОМ И НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ -ДЕЛИМИЧНО) ; РЕАКРЕДИТОВАН 2017. ГОДИНЕ (КАПК број 612-00-03370/2016-06 од 24.11.2017. г.)
 2. Студијски програм за образовање ТРЕНЕРА, три школске године, шест семестара, 90 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област физичког васпитања и спорта; АКРЕДИТОВАН 2010. ГОДИНЕ (КАПК, број 612-00-2206/2009-04од 17.09.2010. г.  и  поновно АКРЕДИТОВАН  2015. ГОДИНЕ (КАПК број 612-00-02277/2012-04 од 03. 04. 2015. г.).
 3. Студијски програм за образовање СТРУКОВНИХ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАРА, три школске године, шест семестара, 24 студента по студијској години, поље медицинских наука; област медицинских наука; АКРЕДИТОВАН 2013. ГОДИНЕ (КАПК, број 612-00-257/2012-04 од 27.12.2013. год.).
 4. Студијски програм за образовање СТРУКОВНИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА, три школске године, шест семестара, 56 студената по студијској години, поље медицинских наука; област медицинских наука; АКРЕДИТОВАН  2015. ГОДИНЕ (КАПК, број 612-00-01035/2014-04 од 19.06.2015. год.).

Студије другог степена, специјалистичке струковне студије:

 1. Студијски програм за образовање СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА за рад са децом са посебним потребама, једна школска година, два семестра, 15 студената на студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област педагошких наука;АКРЕДИТОВАН 2009. ГОДИНЕ (КАПК, број 612-00-1099/2007-04 од 27. 03. 2009. год.и поновно АКРЕДИТОВАН  2014. ГОДИНЕ (КАПК број 612-00-001067/2013-04 од 23. 05. 2014. г. ;).
 2. Студијски програм за образовање СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА за физичко васпитање, једна школска година, два семестра, 15  студената на студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2009. ГОДИНЕ (КАПК, број 612-00-1099/2007-04 од 27. 03. 2009. год.и поновно АКРЕДИТОВАН  2014. ГОДИНЕ (КАПК број 612-00-001066/2013-04 од 23. 05. 2014. г. ).
 3. Студијски програм за образовање СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА за музичко васпитање , једна школска година, два семестра, 15  студената на студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2009. ГОДИНЕ (КАПК, број 612-00-1099/2007-04 од 27. 03. 2009. год. / ОДУСТАЛИ ОД ПОНОВНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ!).
 4. Студијски програм за образовање СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА  за ликовно васпитање, једна школска година, два семестра, 15  студената на студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2009. ГОДИНЕ  (КАПК, број 612-00-1099/2007-04 од 27. 03. 2009. год. и поновно АКРЕДИТОВАН  2014. ГОДИНЕ (КАПК број 612-00-001065/2013-04 од 23. 05. 2014. г.).

Образовање током читавог живота

Школа у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота ван оквира студијских програма. Програми образовања током читавог живота реализују се у форми:

 • Програма континуиране едукације у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука;
 • Програма иновације знања у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука;

Програме образовања током читавог живота доноси Наставно веће Школе.
Лицу које је савладало програм образовања током читавог живота Школа издаје одговарајуће уверење.

Школа може организовати и реализовати  програме стручног усавршавања са трајањем до једне године за стицање звања оперативни тренер у оквиру занимања тренер.

Развојно-истраживачка делатност 

За развојно-истраживачку делатност Школа  није акредитована, али њени наставници и сарадници остварују значајне резултате и у овој области преко одговарајућих институција акредитованих за научну, односно развојно-истраживачку делатност.

Издавачка  делатност 

Школа  има  издавачку  делатност, у оквиру  које  издаје:  уџбенике,  монографије, зборнике  радова  и  друге  научне  и  стручне  публикације,  као и информативно гласило „Информатор“.

 

Библиотечка  делатност  

Библиотечка делатност  обавља се у оквиру Библиотеке, у оквиру које се врши прикупљање, стручно обрађивање, чување и давање на коришћење библиотечке грађе. 

Ненаставна  делатност  

Ненаставну делатност  Школе обављају ненаставни радници, извршавајући: аналитичке, правне, финансијско-рачуноводствене, библиотечке, послове везане за студенте, послове везане за информациони систем, снабдевање уџбеничком грађом и литературом, техничке и помоћне послове.

Организација  Школе  

Школа своју делатност обавља у оквиру следећих организационих јединица:

 • Наставно - стручна  јединица;  
 • Секретаријат ;
 • Библиотека;
 • Студентска служба;
 • Служба рачуноводства и
 • Техничка служба.

Стручне службе (библиотека и читаоница са могућношћу коришћења рачунара и интернета, скриптарница, техничка служба) су своје радно време прилагодиле потребама студената тако што раде у две смене (од 7-19ч).

ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, модерном и функционалном организацијом, савременим наставним програмима, расположивом опремом, стручним и педагошким капацитетима тежи потпуном испуњавању захтева окружења, користећи најсавременије методе и технике како би обезбедила поверење и задовољство корисника.

Основни принципи на којима се заснива Политика обезбеђења квалитета Школе:

1. Обезбеђивање високог нивоа квалитета  сталним праћењем резултата рада и откривањем и отклањањем недостатака,  сталним усавршавањем и максималним залагањем запослених,  сталним унапређивањем и осавремењавањем начина рада и услова за рад и студирање и  сталним унапређивањем сарадње са другим високошколским установама, привредним и ванпривредним субјектима и другим институцијама.

2. Одговрност за квалитет је обавеза свих запослених и студената Школе. Посебну одговорност за спровођење Политике обезбеђења квалитета имају: руководство Школе, Комисија за обезбеђење и праћење квалитета  и Наставно веће Школе.

3. Висок ниво квалитета обезбеђује се у областима  студијских програма, наставног процеса,  уџбеничке и друге грађе, рада библиотеке, успешности студирања, стручног рада и напредовања наставника и сарадника, техничких и просторних услова за рад и студирање, рада стручних служби и ваннаставног особља, сарадње са другим образовним и пословним субјектима и у области процеса управљања.

4. Обезбеђивање високог нивоа организационе културе, засноване на узајамном поверењу и поштовању, поштењу и правичности, размени знања и искустава, тимском раду и усвојеној етици, вредностима и нормама понашања.

5. Области стручног рада и усавршавања свих запослених су у функцији сталног стручног и личног напредовања наставног особља и коришћења резултата њиховог рада, као и најновијих научних, техничких и технолошких достигнућа, у процесу сталног осавремењивања студијских програма и наставног процеса и активног укључивања у размену знања и израду и реализацију пројеката на свим нивоима.


ЛОКАЦИЈА