This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ

Државна, акредитована Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице у сарадњи са спортским клубовима и спортским организацијама организује у складу са Законом о спорту, стручно усавршавање и оспособљавање за звања СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР  И СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР-СПОРТСКИ УЧИТЕЉ за све спортске гране.

 • Наставни план и програм стручног оспособљавања је прилагођен савременим потребама спорта и спортских организација.
 • Настава се састоји од теоријских предавања,вежби и педагошке односно стручне праксе.
 • Наставни план и програм се састоји од наставних предмета из општестручне и ужестручне области
 • Наставу реализују наставници и сарадници установе и истакнути спортски стручњаци и тренери.
 • Из свих наставних предмета полажу се испити, а након тога брани се завршни рад.
 • Након завршетка стручног оспособљавања сви спортски оперативни тренери и спортски оперативни тренери-спортски учитељи добијају сертификат о стицању звања на српском и енглеском језику.

КОНКУРС ЗА ЗАНИМАЊЕ ТРЕНЕР У СПОРТУ И ЗВАЊА СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР И СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР -  СПОРТСКИ УЧИТЕЉ мај 2024 

ОДЛУКА О ЦЕНОВНИКУ ЗА ПРОГРАМ КУРСА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТРЕНЕРЕ 2023

Стари конкурси


Програми стручног оспособљавања окренути су најбољој пракси и традицији тренерских школа у нашој земљи и иностранству. Програми су усклађени са Законом о спорту Републике Србије ( сл. гласник РС бр. 10/2016. Од 08.02.2016.), Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („службени гласник РСˮ, број 86 од 19. јуна 2020). и Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („службени гласник РСˮ, број 60 од 24. априла 2020.).

На Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици се организују програми за стручно оспособљавање за занимање тренер у спорту.

Тренер у спорту је занимање лица која учествују у демонстрирању спортских вештина, програмирању, планирању и реализацији стручно-педагошког рада у одређеној спортској грани. Карактеристични послови тренера у спорту су: планирање тренажног процеса, вођење тренинга, контрола припремљености и селекција спортиста, анализа и корекција тренажног процеса и такмичења, вођење наступа на такмичењима; вођење документације рада и постигнутих резултата, припремање извештаја о раду; обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса.

У оквиру занимања тренер у спорту постоје два програма стручног оспособљавања и то:

 1. за звање спортски оперативни тренер (III ниво стручног оспособљавања) и
 2. спортски оперативни тренер – спортски учитељ (IV ниво стручног оспособљавања).

Оспособљавање тренера у спорту врши се у свим спортским гранама које су у складу са Правилником о спортским гранама, а које су признате у Републици Србији. ("службени гласник РС" бр. 51/16, 95/16, 59/17, 84/17 и 44/18)

Успешан завршетак наведених програма стручног оспособљавања подразумева добијање одговарајућих сертификата – уверења, на српском и енглеском језику, којима се остварује право на добијање дозволе за рад у складу са Правилником о дозволи за рад спортских стручњака ("службени гласник РС", број 60 од 24. априла 2020.).

Решење којим се одобрава Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици обављање послова стручног оспособљавања у спорту можете пронаћи на линку испод:


Настава се, по правилу, одржава петком и суботом према распореду који се усклађује са структуром групе и врстом спортова који су заступљени. Пријаве се могу подносити појединачно електронским путем или лично у Школи, као и организовано преко гранског или територијалног спортског савеза.

Документација потребна за упис:

 1. попуњен пријавни образац
 2. фотокопија дипломе (оригинал донети на увид приликом предаје документације) о завршеном претходном степену образовања (најмање диплома средњег образовања у трогодишњем трајању)
 3. фотокопија сертификата (оригинал донети на увид приликом предаје документације) о завршеном курсу за оперативне тренере (само кандидати који се пријављују на IV ниво стручног оспособљавања)
 4. лекарско уверење,
 5. извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија )
 6. једна фотографија формата 4x5 цм,
 7. потврда о претходном бављењу спортом ( од клуба или спортског савеза )
 8. потврда о уплати прве рате стручног оспособљавања 

Образац за пријаву на конкурс


Програм стручног оспособљавања за звање спортски оперативни тренер (III ниво стручног оспособљавања)

Програм стручног оспособљавања тренера подразумева реализацију наставе из општих и ужестручних предмета  са фондом од 360 часова и стицање звања спортски оперативни тренер у одговарајућој спортској грани. Програм је намењен свим заинтересованим кандидатима, а минимални услов за упис је завршена средња школа. У програму оспособљавања спортских оперативних тренера настава је подељена на: општестручне и ужестручне предмете. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици самостално реализује теоријску наставу, консултације и испите из општестручних и ужестручних предмета ( укупан фонд 360 часова ). Опште-стручни и уже-стручни предмети се слушају и полажу на Високој Школи. Практична настава и вежбе се спроводе у Школи, уколико за то постоје услови, или у сарадњи са спортским савезима и клубовима, уколико у Школи не постоје могућности реализације вежби и практичне наставе. Стручна пракса се спроводи у клубовима, по претходном договору са именованим спортским гранским савезом. Наставу реализују наставници и сарадници установе и истакнути спортски стручњаци и тренери. Из свих наставних предмета полажу се испити, а након тога брани се завршни рад. Након завршетка оспособљавања сви оперативни тренери добијају сертификат о стицању звања на српском и енглеском језику.

План и програм стручног оспособљавања за звање спортски оперативни тренер (III ниво стручног оспособљавања) 360 часова

ПРЕДМЕТИ

Теорија

Пракса

Укупно

Општи део

1.

Основе спортске антропологије 

16

5

21

(a)

основе физиологије спорта са функционалном анатомијом

(6)

-

(6)

(b)

психолошка припрема спортиста/основе психологије спорта

(4)

-

(4)

(c)

основе спортске медицине и прва помоћ

(6)

(5)

(11)

2.

Основе спортског тренинга (основе теорије и методике спортског тренинга)

16

-

16

3.

Основи антропомоторике са биомехаником 

14

9

23

4.

Физичка припрема (кондициона припрема)

18

18

36

5.

Планирање и програмирање тренинга спортске гране (моделовање тренинга)

16

16

32

6.

Основе организације спорта и законске уређености спорта у Републици Србији

9

8

17

7.

Основе спортске статистике и информатике 

9

8

17

Укупно општи део

98

64

162

Посебни део(уже стручна област)

1.

Анализа спортске гране

22

11

33

2.

Техника спортске гране/ методика подучавања

30

17

47

3.

Тактика спортске гране/методика подучавања

28

14

42

4.

Дијагностика у спорту  

22

14

36

5.

Стручно-педагошка пракса (спортско – педагошка пракса)

-

40

40

6.

ЗАВРШНИ РАД

-

-

-

Укупно посебни део

102

96

198

Збирно општи и посебни део

360

 


Програм стручног оспособљавања за звање спортски оперативни тренер – спортски учитељ (IV ниво стручног оспособљавања)  

Едукација за Спортског оперативног тренера ‒ спортског учитеља  реализује се у фонду од 360 часова. Овај ниво едукације је потребно завршити како бисте били оспособљени за рад са децом млађом од 16 година. Неопходан предуслов за упис је завршен трећи ниво едукације, односно стечено звање спортског опративног тренера. Након добијања уверења о стручној оспособљености спортски оперативни тренери – спортски учитељи оспособљени су за самостално: планирање тренажног процеса у раду са децом, вођење тренинга, контролу припремљености и селекцију спортиста, анализу и корекцију тренажног процеса и такмичења, вођење наступа на такмичењима; вођење документације рада и постигнутих резултата, припремање извештаје о раду; обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса.

У програму оспособљавања за звање спортски оперативни тренер – спортски учитељ (IV ниво стручног оспособљавања) настава је подељена на: општестручне и ужестручне предмете. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици самостално реализује теоријску наставу, консултације и испите из општестручних и ужестручних предмета (укупан фонд 360 часова). Опште-стручни и уже-стручни предмети се слушају и полажу на Високој Школи. Практична настава и вежбе се спроводе у Школи, уколико за то постоје услови, или у сарадњи са спортским савезима и клубовима, уколико у Школи не постоје могућности реализације вежби и практичне наставе. Стручна пракса се спроводи у клубовима, по претходном договору са именованим спортским гранским савезом. Наставу реализују наставници и сарадници установе и истакнути спортски стручњаци и тренери. Из свих наставних предмета полажу се испити, а након тога брани се завршни рад. Након завршетка оспособљавања сви спортски оперативни тренери – спортски учитељи добијају сертификат о стицању звања на српском и енглеском језику.

План и програм стручног оспособљавања за звање спортски оперативни тренер – спортски учитељ (IV ниво стручног оспособљавања)

 

ПРЕДМЕТИ

Теорија

Пракса

Укупно

Општи део

1.

Здравствено васпитање деце

12

4

16

2.

Физиологија спорта у дечијем узрасту

24

8

32

3.

Спортска педагогија

24

8

32

4.

Спортска психологија у дечијем узрасту

24

8

32

5.

Заштита права деце у спорту

6

2

8

Укупно општи део

90

30

120

Посебни део

(уже стручна област)

1.

Моторика деце

32

16

48

2.

Физичко оспособљавање деце за спорт 

36

12

48

3.

Методика рада са децом

32

16

48

4.

Тренажна технологија у раду са младима

30

16

46

5.

Стручно-педагошка пракса

10

40

50

6.

ЗАВРШНИ РАД

-

-

-

Укупно посебни део

140

100

240

Збирно општи и посебни део

360

 


За све додатне информације можете се обратити руководиоцу стручног оспособљавања Ненаду Јерковићу на meil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на телефон 060/1109122.