This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Мастер тренер у спорту

Студијски програм мастер струковних студија Мастер тренер у спорту представља II степен образовања у високошколској установи у двогодишњем трајању (четири семестра) и носи 120 ЕСПБ бодова. Структуру студијског програма чине две групе предмета: обавезни и изборни, као и стручна пракса (у I, II i III семестру - укупно 105 сати) коју студент реализује у спортском клубу и завршни (мастер) рад.  Мастер струковне студије су настале из потребе да се образовни програми прилагоде динамичним променама у области спорта који се огледају у новим технологијама тренинга.  Посебно место у тренажном процесу заузима рад са најмлађим категоријама због развојних специфичности ове популације. Посебна сврха овог мастер струковног програма је да својим курикулумом даје одговор на дате потребе у раду са децом, као и индивидуализацију  и прилагођавање начина тренинга у раду тренера са спортистима свих узраста и нивоа. Усклађен је са савременим научним тенденцијама и достигнућима, међународним стандардима и примерима из праксе, студијски програм је усмерен на адекватно образовање спортских стручњака.

Општи циљ студијског програма Мастер тренер у спорту би се огледао у томе да високо-образује и професионално оспособи стручњаке за успешан рад спортског тренера, а по захтевима тржишта рада и потребама подизања квалитета рада у спортским клубовима и институцијама од интереса (рекреативни спорт), како у приватном, тако и у државном сектору. Поред наведеног, циљ је и да студенти стекну довољно стручних знања и вештина, којима се оспособљавају компетентни и концептуални савремени тренери, који поседују критичку одговорност да својим корисницима помогну у њиховом развоју и подстицању сопствених потенцијала, што подразумева покретање иницијативе, ко-оперативности, креативности, и других особина, а у сврху развоја високопрофесионалних спортиста.

Такође, циљ студијског програма је да образује и професионално оспособи стручњаке који ће, по завршетку програма, имати довољно општих, али и стручних знања за обављање послова тренера, али који захтевају критичку одговорност да својим полазницима помогну у развоју и подстицању сопственог капацитета, како образовних, тако и рекреативних и васпитних. Од савременог тренера то изискује висок степен општег знања, индивидуализацију рада за потребе појединца, неопходно познавање савремених метода, облика и модела рада, као и конципирање одговорног и интерактивног приступа у раду са будућом спортском популацијом.

Поред наведеног, овај студијски програм има за циљ да оспособи свршеног студента да успешно обави антрополошку, моторичку, функционалну и сваку релевантну анализу спортиста и спортске активности и тако изађе у сусрет потребама учесника у спорту организујући им вежбање и тренинг на перманентан и сврсисходан начин. Генерални циљ је подстицање трансформационих процеса у организму спортисте на начин да се постигну максимална спортска достигнућа (такмичарски спорт).

Циљ програма је и да свршени студенти мастер струковних студија за образовање тренера буду квалификовани и компетентни за обављање најсложенијих послова планирања, програмирања и контроле процеса тренинга спортских припрема и тренинга врхунских, квалитетних, талентованих и свих осталих спортиста различитих узрасних група у различитим гранама такмичарског спорта и различитог нивоа тренираности;

Поред наведеног, циљ програма је и да студент стекне:

  1. знање о разумевању и анализи биолошких законитости раста и развоја деце и младих, и препознавања талената у спорту;
  2. комуникационе вештине за успешно управљање у спортским организацијама и вођење трансформационих процеса у појединим подручјима примењене кинезиологије;
  3. високостручна знања из подручја структурне, биомеханичке и функционалне анализе кинезиолошких активности које представљају садржај процеса вежбања у свим подручјима примене;
  4. знања и вештине за одабир и спровођење дијагностичких поступака с циљем утврђивања стања припремљености учесника у процесима спортског тренинга;
  5. примена стечених теоријских и методичких знања потребних за креирање и унапређење технологије планирања, програмирања и контроле трансформационих процеса у спорту.

 

СТАНДАРДИ - МАСТЕР ТРЕНЕР У СПОРТУ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


КУРИКУЛУМ (СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА) МАСТЕР ТРЕНЕР У СПОРТУ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

КЊИГА ПРЕДМЕТА (СИЛАБУСИ) МАСТЕР ТРЕНЕР У СПОРТУ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

ШифраПланНазив предметаСеместарТипСтатусПВДОЕСПБНаставници
МТС0012022 Кинантрополошка анализа спортских активности 1 СС Обавезан 4 2 1 1 ИР 9 П: Др сци. Зоран Милић
П: Др сци. Сандра Вујков
В: Др сци. Бојана Марић
МТС0022022 Програмирање тренинга снаге и координације 1 СС Обавезан 4 2 1 1 ИР 9 П: Др сци. Сандра Вујков
П: Др сци. Зоран Милић
В: Др сци. Бојана Марић
МТСПР12022 Стручна пракса МТС 1 1 СА Обавезан 0 0 0 3*15 ч 6 O: Др сци. Бојана Марић
МТС0032022 Дидактика спорта 1 АО Изборни 2 1 0 1 ИР 6 П: Др сци. Споменка Будић
МТС0042022 Педагогија спорта 1 АО Изборни 2 1 0 1 ИР 6 П: Др сци. Власта Липовац Керић
П: Др сци. Споменка Будић
МТС0052022 Програмирање тренинга издржљивости, брзине и агилности 2 СА Обавезан 4 2 1 1 ИР 9 П: Др сци. Дејан Мадић
В: Др сци. Бојана Марић
МТС0062022 Комуникологија 2 СС Обавезан 3 1 0 0 5 П: Др сци. Ана Марковић
МТС0062022 Функционални тренинг 2 СА Обавезан 2 0 2 0 6 П: Др сци. Дејан Мадић
В: Др сци. Бојана Марић
МТСПР22022 Стручна пракса МТС 2 2 СА Обавезан 0 0 0 3*15 ч 6 O: Др сци. Бојана Марић
МТС0082022 Елементарне игре 2 СС Изборни 1 3 0 0 4 П: Др сци. Саболч Халаши
МТС0092022 Енглески језик - напредни 2 АО Изборни 2 2 0 0 4 П: Драгана Шкрбић