This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Мастер студије јавног здравља

МАСТЕР СТУДИЈЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА - ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Студијски програм другог степена струковних студија обухвата мастер струковне студије јавног здравља у трајању од две године односно четири семестра. Након завршетка студијског програма, студент стиче звање Струковна мастер медицинска сестра. Свака година студија вреднована је са по 60 ЕСПБ бодова, односно укупно вредновање програма износи 120 ЕСПБ бодова.

Студије припадају студијама високог образовања другог степена, са исходом даљег развијања способности и ставова високостручних кадрова из области здравствене неге и јавног здравља, који су стекли адекватна теоријско-практична и практична знања и вештине те оспособљени за рад на свим нивоима здравствене заштите, а пре свега у руковођењу сестринском праксом; промоцији здравља и превенцији болести; планирању, истраживању и примени метода у јавном здрављу, као и у контроли и вредновању резултата рада у у свакодневној јавноздравствнеој пракси ради њеног континуираног унапређивања.

Програм оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за даљу интеграцију теoрије, истраживања и праксе из области здрвавствене неге у јавном здрављу, кроз изучавање академско-опште образовних, стручних и стручно-апликативних предмета из области здравствене неге и јавног здравља.

Теоријска настава и вежбе се изводе у слушаоницама и кабинетима у школи, а вежбе и практични рад се изводе у наставним базама школе - установама примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите (Опште болнице Суботица, домовима здравља, заводима за јавно здравље), установама социјалне заштите попут Дома за незбринуту децу Колевка, Геронтолошког центра итд. Настава се изводи кроз примену савремених метода рада које осим интерактивних предавања, вежби, семинарских радова, консултација, колоквијума, укључују и пројектне задатке, практични рад, као и стручне праксе у одговарајућим установама. На студијама се поред обавезних предмета, студенти опредељују и за слушање изборних предмета који им пружају могућност избора будућег професионалног ангажовања у различитимиобластима здравственог сектора.

Сваки предмет је добио одређену бодовну вредност у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ бодови), као и мастер рад и обављена стручна пракса. Студент завршава студије израдом и одбраном мастер рада.

Студијски програм садржи елементе утврђене Законом о високом образовању РС и прописаним Стандардима за акредитацију овог нивоа студија. Усаглашен је са Директивом 2013/55/ЕС Европске уније.

Студенти мастер струковних студија за стицање стручног назива Струковна мастер медицинска сестра који студирају на другим акредитованим високошколским установама могу да пређу на овај студијски програм ако је приложен компатибилан курикулум који садржи детаљан опис предмета које је студент слушао и положио на другој високошколској установи.


УВЕРЕЊЕ И ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - МАСТЕР СТУДИЈЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


СТАНДАРДИ - МАСТЕР СТУДИЈЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


  КУРИКУЛУМ (СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА) МАСТЕР СТУДИЈЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

MJZ001

Основи превентивне медицине

1

СС

2

1

1

0

0

7

2

MJZ002

Јавно здравље 1

1

СА

3

1

2

0

0

9

3

MJZ003

Етика у јавном здрављу

1

АО

2

2

0

0

0

7

4

MJZIB1

Изборни блок МЈЗ 1 (бира се 9 кредита )

1

3

1

2

0

0

9

MJZ004

Менаџмент, управљање и организација у здравству

1

СС

3

1

2

0

0

9

MJZ005

Информационе технологије у јавном здрављу

1

СС

3

1

2

0

0

9

5

MJZ006

Јавно здравље 2

2

СА

4

1

3

0

0

9

6

MSV016

Енглески језик - напредни

2

АО

2

2

0

0

0

4

7

MJZSP1

Стручна пракса МЈЗ 1

2

СА

0

0

0

0

8

6

8

MJZIB2

Изборни блок МЈЗ 2 (бира се 9 кредита )

2

4

1

3

0

0

9

MJZ007

Физичка активност и здравље

2

СА

4

1

3

0

0

9

MJZ008

Животна средина и здравље

2

СА

4

1

3

0

0

9

ДРУГА ГОДИНА

9

MJZ009

Методологија здравственог васпитања

3

СА

3

2

0

0

0

8

10

MJZ010

Методологија истраживања у јавном здрављу

3

СА

2

1

2

0

0

7

11

MSV005

Комуникологија

3

СС

3

1

0

0

0

5

12

MJZIB3

Изборни блок МЈЗ 3 (бира се 9 кредита )

3

2

2

2

0

0

9

MJZ011

Здравствена нега у заједници

3

СА

2

2

2

0

0

9

MJZ012

Медицинска нутритивна превенција

3

СА

2

2

2

0

0

9

13

MJZIB4

Изборни блок МЈЗ 4 (бира се 9 кредита )

4

3

2

1

0

0

9

MJZ013

Ментално здравље и превенција менталних поремећаја

4

СА

3

2

1

0

0

9

MJZ014

Јавно здравље у ванредним приликама

4

СА

3

2

1

0

0

9

14

MJZSP2

Стручна пракса МЈЗ 2

4

СА

0

0

0

0

8

6

15

MJZPIR

Примењени истраживачки рад

4

СА

0

0

5

0

1

6

16

MJZMZR

Мастер рад МЈЗ

4

СА

0

0

10

0

1

10


КЊИГА ПРЕДМЕТА (СИЛАБУСИ) МАСТЕР СТУДИЈЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

ШифраНазив предметаСеместарТипСтатусПВДОЕСПБНаставници 22/23