This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

06.06.2024. 14:32 | КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - У ТРАЈАЊУ ОД 2 ГОДИНЕ,

УКУПНО УПИСУЈЕ 24 (двадесет четири) СТУДЕНТА НА БУЏЕТ (1) И САМОФИНАНСИРАЊЕ (23)

 • На мастер струковне студије- Студијски програм мастер струковни васпитач, може се уписати лице које је завршило основне струковне студије за васпитаче са најмање 180 ЕСПБ бодова;
 • На мастер струковне студије -Студијски програм мастер струковни васпитач, може се уписати и лице које је завршило специјалистичке струковне студије другог степена за васпитаче са најмање 240 ЕСПБ бодова. Наставно-стручно веће доноси одлуку о еквиваленцији студијских програма и преносу ЕСПБ бодова на студијским програмима другог степена струковних студија на предлог припадајућег Већа мастер студија, за све студенте који су завршили специјалистичке струковне студије на Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици;

Лица која су завршила специјалистичке струковне студије на другој васпитачкој високошколској установи уписују се на прву годину мастер струковних студија уз могућност признавања испита, на основу приложеног уверења о положеним испитима.

 • Лица која су завршила прву годину мастер струковних студија на другој високошколској установи са 60 ЕСПБ бодова имају право уписа на другу годину студија мастер струковних студија, а у супротном уписују се на прву годину мастер струковних студија уз могућност признавања испита, на основу приложеног уверења о положеним испитима.
 • На мастер струковне студије могу се уписати на прву годину и лица која су завршила академске студије за васпитаче и професоре разредне наставе, са стечених најмање 180ЕСПБ, односно лица која су завршилаоснoвне академске студије по старом програму, уз полагање диференцијалних испита.Студенти по завршетку двогодишњих студија стичу 120 ЕСПБ бодова и звање струковни мастер васпитач.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - МАСТЕР ТРЕНЕР У СПОРТУ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - МАСТЕР ТРЕНЕР У СПОРТУ - У ТРАЈАЊУ ОД 2 ГОДИНЕ,

УКУПНО УПИСУЈЕ 24 (двадесет четири) СТУДЕНТА НА БУЏЕТ (1) И САМОФИНАНСИРАЊЕ (23)

 • На мастер струковне студије- Студијски програм мастер тренер у спорту, може се уписати лице које је завршило основне струковне студије за тренере са најмање  180 ЕСПБ бодова;
 • На мастер струковне студије - мастер тренер у спорту (120 ЕСПБ), могу се уписати и лица која су завршила следеће академске студије:
 • 1) основне (180 ЕСПБ) = професор физичког васпитања; професор физичког васпитања и
 • кинезитерапије
 • 2) основне (240 ЕСПБ) = дипломирани професор физичког васпитања и спорта;
 • дипломирани професор физичког васпитања и кинезитерапије; дипломирани тренер у
 • спорту; дипломирани менаџер у спорту; дипломирани новинар у спорту
 • односно, следеће струковне студије:
 • 1) основне (180 ЕСПБ) = струковни тренер у спорту; струковни тренер у рекреацији;
 • струковни менаџер у спорту; струковни новинар у спорту
 • 2) специјалистичке (180+60=240ЕСПБ) = струковни специјалиста тренер у спорту;
 • струковни специјалиста тренер у рекреацији; струковни специјалиста менаџер у спорту;
 • струковни специјалиста новинар у спорту
 • Лица из предходног става дужна су да приликом пријаве на Конкурс за мастер струковне студије Студијски програм мастер тренер у спорту, приложе и уверење о положеним испитима, како би Наставни-стручно веће утврдило диференцијалне испите које лице треба да полаже.
 • Основне академске студије са 240 ЕСПБ и основне струковне студије од 180 ЕСПБ са других сродних високошколских установа, уз евентуално полагање диференцијалних испита.
 • Диференцијални испити се утврђују комисијски. Комисију предлаже и формира Веће студијског програма струковни тренер у спорту (основне и мастер студије).
 • Студенти по завршетку двогодишњих студија стичу 120 ЕСПБ бодова и звање струковни мастер тренер у спорту.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - МАСТЕР ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - МАСТЕР ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - У ТРАЈАЊУ ОД 2 ГОДИНЕ, 

УКУПНО УПИСУЈЕ 24 (двадесет четири) СТУДЕНТА НА БУЏЕТ (2) И САМОФИНАНСИРАЊЕ (22)

 • На студијски програм Мастер струковних студија - Јавно здравље могу се уписати лица која су завршила:
 • Основне струковне студије здравствене неге (и других здраствених усмерења уз полагање. диференцијалних испита), са најмање 180ЕСПБ бодова;
 • Основне академске студије здравствене неге (и других здраствених усмерења уз полагање. диференцијалних испита), са најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • Специјалистичке струковне студије другог степена из области здравствене неге са најмање 240 ЕСПБ бодова.
 • Диференцијални испити се утврђују комисијски. Комисију предлаже и формира Веће студијских програма Здравствена нега и Струковни нутрициониста-дијететичар (основне и мастер студије).
 • Студенти по завршетку двогодишњих студија стичу 120 ЕСПБ бодова и звање струковна мастер медицинска сестра.

Студенти у статутсу самофинансирајућег студента сами сносе трошкове студирања.

Школарина за студијски програм мастер струковни васпитач износи 90.000,00 динара и може се платити у целости и у 8 једнаких рата у износу од 11.250,00 динара.

Школарина за студијски програм мастер тренер у спорту износи 95.000,00 динара и може се платити у целости и у 8 једнаких рата у износу од 11. 875,00 динара.

Школарина за студијски програм мастер јавно здравље износи 110.000,00 динара и може се платити у целости и у 8 једнаких рата у износу од 13.750,00 динара.

 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА:

 • вршиће се 24. 25. и 26. 06.2024. године Школе у времену од 09.00 до 13.00 часова.
 • Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис кандидатана студијски програм Струковни мастер васпитач су просечна оцена на завршеном претходном нивоу студија (заокружена на две децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом уписа имају кандидати са вишом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија.
 • Привремена ранг листа кандидата биће објављена 06. 2024. године до 12.00 часова;
 • Приговор на привремену ранг листу подноси се у року од три дана од тренутка објављивања привремене ранг листе, а решење по приговору доноси директор, по прибављеном мишљењу Комисије за упис, у року од три дана од дана улагања приговора;
 • Објављивање коначне ранг листе 02.07.2024. године у 12.00 часова;
 • Упис примљених кандидата 05.07.2024. године од 09.00 до 13.00 часова
 • Уплата школарине у горе наведеним износима може се платити у целости и у 8 једнаких месечних рата на жиро рачун Школе 840-446666-88.

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:

Сви кандидати који учествују на конкурсу за упис мастер струковних студија, поред попуњене пријаве на конкурс, прилажу:

 • Пријавни лист
 • Диплома о завршеним основним струковним студијама (уколико је кандидат завршио вишу школу и дошколовање – обе дипломе) или уверење о дипломирању уколико диплому још није примио – оверена фотокопија и оригинал на увид;
 • Диплому и додатак дипломе о завршеним специјалистичким струковним студијама – оверена фотокопија и оригинал на увид;
 • Извод из матичне књиге рођених (венчаних);
 • Очитана лична карта;
 • Уверење о држављанству;
 • Доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 7.000,00 динара.

Кандидати који стекну право на упис, достављају:

 • Два пријавна листа ШВ-20 (добија се у Школи);
 • Индекс (добија се у Школи);
 • Две фотографије 3,5х 4,5 цм
 • Доказ о уплати прве рате школарине;
 • Доказ о уплати трошкова уписа - 8.500,00 динара.

 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на мастер студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

 

Страни држављанин се може уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин

 • Уколико познаје српски језик
 • Ако су предходно извршили нострификацију стране високошколске исправе ради наставка школовања и ако је у поступку нострификације утврђено да су стекли стручни назив који је најмање једнак студијском програму на коме се, према прописима Републике Србије, стиче најмање 180 ЕСПБ бодова (уколико се не заврши поступак нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току,уколико кандидат оствари право уписа, а нострификација није завршена, може се условно уписати уз обавезу достављања решења о нострификацији до почетка наставе),
 • Студенти из Републике Српске конкуришу без нострификације дипломе
 • Приликом пријаве на конкурс,поред осталих потребних докумената које подносе сви кандидати,ови кандидати прилажу и посебне документе.
 • Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања,осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА ЗА

стране држављане и држављане Републике Србије који су предходни ниво студија завршили на високшколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа је следећа:

 • решење о нострификацији стране високошколске исправе-на увид, а прилажу фотокопију истог, оргиналне стране високошколске исправе (диплому, додатак дипломи,односно други документ о положеним испитима на основу кога се може утврдити просечна оцена) уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца-на увид и неоверене фотокопије истих предају
 • доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института)-на увид и неоверене фотокопије истих предају
 • доказ о томе да су здравствено осигурани за школску 2024/2025 годину)-на увид и неоверене фотокопије истих.

 

 

СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ НА РАЧУН ШКОЛЕ

840-446666-88

Ближе информације могу се добити: у Школи - на тел. 024 547- 870 ili 024 547 - 860

и е:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК (ако буде слободних места) објављује се до краја јула 2024. године).

НАПОМЕНА:

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице задржава право да измени и допуни текст конкурса као и опште одредбе за упис на студије.Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на интернет страници Школе.

Прилози уз обавештење

Konkurs-Prvi-konkursni-rok-MSS-2024.pdf

СКИНИ ФАЈЛ
ПОГЛЕДАЈ НА ГУГЛ ДРАЈВУ
W3Schools